Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving Gewone mensen met een perspectief op een betere samenleving
Gewone mensen met een perspectief
op een betere samenleving

Een logeavond

Een logeavond bestaat uit de volgende onderdelen:

De binnenkomst


Wanneer je binnenkomt in de conversatieruimte van ons sfeervolle gebouw aan de Marspoortstraat 10a te Zutphen, is het de gewoonte om eerst alle reeds aanwezige logeleden een hand te geven. Vervolgens neem je een kopje koffie, of thee en kun je even bijpraten.
                                         

De voorzitting

De wekelijkse bijeenkomst op donderdag begint om 20.00 uur met de 'voorzitting'. Je kunt je dat het beste voorstellen als mini-ledenvergadering. Onderwerpen die hier aan de orde komen zijn: bestuursmededelingen, nieuws van commissies, bezoeken aan andere loges, aankondiging van feestelijke bijeenkomsten, jarigen, ziekenbezoek, etc. Dat duurt meestal niet langer dan een kwartier.

Het officiële deel van de avond

Na de voorzitting in de conversatiezaal begint het formele gedeelte van de avond. Wij noemen dat de 'zitting’. De tempelbewaarder slaat dan op de gong en vervolgens begeven we ons naar een ruimte die we ‘de tempel’ noemen. Bij dat woord krijg je misschien onmiddellijk allerlei associaties met religie, maar we zijn geen kerkelijke vereniging. Het woord tempel wordt al sinds het oprichten van de orde gebruikt voor die ruimte en dat laten we maar zo, omdat het er daar toch een beetje 'plechtig' aan toe gaat. In feite is het een ruimte waarin we ons voor even terugtrekken om te reflecteren op het dagelijks leven en tot rust te komen tijdens het besloten samenzijn. Ook ten aanzien van andere zaken spelen traditie en symboliek een belangrijke rol in het logegebeuren. Bedenk daarbij dat de eerste Odd Fellow-loges al in de 18e eeuw werden opgericht.In de tempelruimte ga je vervolgens zitten op een van de stoelen waarna de voorzitter, die wij Voorzittend Meester noemen, een inleidend woord tot ons richt dat ons moet voorbereiden op de kern van de avond: de 'bijdrage' of 'bouwsteen' van één van de logeleden.

Na dat inleidende woord worden de notulen van de vorige vergadering officieel vastgesteld en is er een korte rondvraag waarbij ieder kan inbrengen wat hij voor de loge, of voor hemzelf van belang acht.

Vervolgens houdt één van de logeleden zijn ‘bouwsteen’ of 'bijdrage'. Je bent zelf vrij om daar vorm en inhoud aan te geven. Vaak is het een beschouwend verhaal, soms is het een meer wetenschappelijk betoog, maar het komt ook voor dat het betreffende logelid iets persoonlijks vertelt over gebeurtenissen in zijn eigen leven die een grote indruk op hem gemaakt hebben. In een enkel geval is het een meer actief gebeuren waarbij je in groepen met elkaar van gedachten wisselt.
Na de bijdrage voorziet de vicevoorzitter, die wij Onder Voorzittend Meester noemen, ons nog van een gedachte of thema om de komende week nog eens over na te denken, vat het geheel kort samen en sluit de bijeenkomst vervolgens af.

De officiële zitting zelf is een vrij formeel, gestructureerd gebeuren. Zo krijg je bijvoorbeeld het woord via de voorzitter en zolang je spreekt mag je niet onderbroken worden door een ander.

Tijdens de zitting speelt de muziek als bindmiddel van de gesproken tekst een belangrijke rol. De muziek nodigt uit tot reflectie op het besprokene, of leidt ons muzikaal naar de inhoud van de bouwsteen.

De nazitting

Na het officiële gedeelte van de avond kunnen er vragen gesteld worden aan het logelid dat de bijdrage die avond heeft verzorgd. Daarbij wordt er op een respectvolle manier met elkaar gediscussieerd over de gehouden bijdrage. Het ideaal is een dialoog i.p.v. een discussie. De waarheid gebiedt echter te zeggen dat dat niet altijd lukt. Ook bij ons lopen de emoties soms weleens hoog op, denken leden dat ze De Waarheid in pacht hebben en ontstaat er als gevolg daarvan meer een discussie dan een dialoog waarbij er niet altijd meer goed naar elkaar wordt geluisterd.Na afloop

Na de nazitting is er nog een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en een drankje. Sommigen praten onder elkaar dan nog wat na over de gehouden bijdrage, maar dat moet niet. Gezelligheid staat dan voorop.

Andere bijeenkomsten

Behalve de gewone zittingen zijn er ook speciale zittingen, bijvoorbeeld de zitting waarin je officieel ingewijd wordt als lid van de loge. Ook brengen we met enkele afgevaardigden soms bezoeken aan andere loges ter gelegenheid van speciale gebeurtenissen zoals jubilea, etc. En een enkele keer gaan we met zijn allen bij een andere loge op bezoek. Ook hebben we jaarlijkse op een avond een uitwisseling met onze collega's, maar toch een beetje 'concurrenten': de Zutphense Vrijmetselaarsloge.
Verder zijn er jaarlijks terugkerende evenementen zoals de Sylvesteravond, de traditionele gemeenschappelijke Chinese maaltijd aan het eind van de vakantie, de barbecue aan het begin van het najaarsseizoen en andere feestelijke bijeenkomsten ter gelegenheid van jubilea, huwelijken, etc. van logeleden. Daarbij zijn ook de echtgenotes / partners van harte welkom.We houden wel van een beetje stijl; op bijzondere zittingen en feestelijke bijeenkomsten met de dames erbij dragen we vaak een smoking.